Web Analytics
CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM | Cart

» บทความ

» การออกแบบระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์ด้วย FPGA
โครงงานนี้นำเสนอการออกแบบระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์ด้วย FPGA (Field Programmable Gate Array: FPGA) เบื้องต้นเพื่อเพิ่มทักษะ ในการ ใช้ภาษา VHDL ให้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้อุปกรณ์สวิทช์แบบเมตริกซ์ที่เคยศึกษาจากโครงงานที่ 2 มาใช้งานร่วมกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ (อ่านต่อ)
» แนะนำการใช้โปรแกรม Quartus II ตอนที่ 2
บทความแนะนำซอฟต์แวร์สังเคราะห์วงจรลอจิกตัวใหม่ของ ALTERA ที่จะมาแทนที่ MAX+PLUS II (อ่านต่อ)
» แนะนำการใช้โปรแกรม Quartus II ตอนที่ 1
บทความแนะนำซอฟต์แวร์สังเคราะห์วงจรลอจิกตัวใหม่ของ ALTERA ที่จะมาแทนที่ MAX+PLUS II (อ่านต่อ)
» ระบบนับจำนวนแสดงตัวเลข 0 - 9999
ตัวนับข้อมูลหรือเคาน์เตอร์ (Counter) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เช่นในระบบโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะใช้เป็นตัวนับจำนวนผลผลิตเพื่อให้รู้ยอดผลิต หรือนับจำนวนครั้งของการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร แม้แต่ในงานเกษตรกรรม ก็ยังนำตัวนับมาใช้ในการนับผลผลิตที่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ในการประยุกต์ใช้งาน CPLD ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบ CPLD ให้ทำหน้าที่เป็นตัวนับจำนวนสำหรับนับตัวเลขตั้งแต่เลข 0 ถึง 9999 เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นตัวนับต่างๆ ต่อไป (อ่านต่อ)
» การออกแบบวงจรรับ – ส่งข้อมูลแบบอนุกรมด้วย FPGA ตอนที่ 2
ในตอนนี้จะเป็นการออกแบบในเชิงพฤติกรรมของวงจรรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม โปรแกรมสังเคราะห์ที่จะใช้ในการออกแบบจะเป็นโปรแกรม MAX+Plus II โดยมีคุณสมบัติของการรับ – ส่งข้อมูลดังนี้ Baud Rate = 9600 Bits/Sec, Data = 8 Bits, Start Bit = 1 Bit, Stop Bit = 1 Bit, Parity = none (อ่านต่อ)
» การออกแบบวงจรรับ – ส่งข้อมูลแบบอนุกรมด้วย FPGA ตอนที่ 1
เป็นการสื่อสารโดยการส่งข้อมูลทีละบิท ผ่านสายสัญญาณเส้นเดียว จนครบทั้ง 8 bits หรือ ไบท์ โดยจะส่งบิทต่ำ (LSB) ออกไปก่อน มาตรฐาน RS-232 ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพื่อเชื่อมต่อ DTE (Data Terminal Equipment) เข้ากับ DCE (Data Communication Equipment) เช่น การต่อเทอร์มินัลเข้ากับโมเด็ม เป็นต้น (อ่านต่อ)
» การออกแบบ FPGA เพื่อตรวจสอบการกดสวิตช์แบบเมตริกขนาด 4 x 4
อุปกรณ์อินพุทที่สำคัญ สวิตช์หรือคีย์บอร์ดที่ต้องใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน ในการควบคุมระบบ ซึ่งในการเชื่อมต่อกับสวิตช์ก็มีด้วยกันหลายแบบแต่ที่จะยกตัวอย่างจะเป็นการใช้งานสวิตช์แบบสวิตช์เมตริกซ์ขนาด 4 x 4 ตัว (อ่านต่อ)
» โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิด้วย FPGA และแสดงผลกราพบนคอมพิวเตอร์ ตอน2
โครงงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร SEMICONDUCTOR เครื่องวัดอุณหภูมิด้วย FPGA และแสดงผลกราพบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Plot graph เขียนด้วย MS Visual C++ และมีลาย PCB ให้ด้วย (อ่านต่อ)
» โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิด้วย FPGA และแสดงผลกราพบนคอมพิวเตอร์ ตอน1
โครงงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร SEMICONDUCTOR เริ่มต้นกับตัวอย่าง Application ที่น่าสนใจ เครื่องวัดอุณหภูมิด้วย FPGA และแสดงผลกราพบนคอมพิวเตอร์ (อ่านต่อ)
» การอินเทอร์เฟส FPGA กับสล็อต ISA 16 บิต
อธิบายวิธีการอินเทอร์เฟส FPGA เข้ากับสล็อต ISA 16 บิต (อ่านต่อ)

หน้า: 1 / 3

 1  2  3  [Next] [Last]